Dues parròquies, una comunitat

El camí compartit de les dues parròquies comença l’any 1993. Aquell any els Claretians fan una reestructuració dels equips d’animació pastoral a Catalunya, imposada per la disminució del personal. Tenint en compte la proximitat geogràfica i les característiques sociològiques de les parròquies del Cor de Maria i de Sant Tomàs d’Aquino, d’acord amb els responsables diocesans, es decideix que un mateix equip, sota la direcció d’un sol rector, animi les dues parròquies. El P. Josep Codina i Farrés, fins aleshores rector del Cor de Maria, n’assumeix en aquest moment la responsabilitat.

Normalment, les convocatòries per a la majoria de les activitats han estat presentades, i per tant obertes, a ambdues parròquies i en elles hi participen indistintament tant de l’una com de l’altra. És més: el fet que alguna activitat es desenrotlli en una o altra parròquia no vol dir que sigui promoguda per aquella parròquia sinó que senzillament se celebra en els seus locals.

Més enllà de les reunions conjuntes dels respectius Consells Parroquials, i algunes celebracions compartides, hem mirat d’anar unificant criteris. Concretament, pel que fa a la catequesi de Sant Tomàs, s’ha endarrerit un any l’inici de la catequesi, per fer-ho coincidir a la mateixa edat (3r de primària) tant a Sant Tomàs com al Cor de Maria.

Hem de fer un esment especial a l’assemblea parroquial (27 de març de 2008) que vàrem celebrar conjuntament les dues parròquies. No hi hagueren «conclusions de l’assemblea», ni, menys encara «decisions de l’assemblea», però si que es va desbrossar un camí de coincidències que ens mostraven uns «horitzons d’assemblea» que hem d’anar concretant.

¿T’HAS PLANTEJAT LA POSSIBILITAT
DE SER CATEQUISTA
A LA NOSTRA CATEQUESI?
¿Parlem-ne?

Go to Top